Algemene voorwaarden Consulten

Simpl. Food, voedings- en dieetadvies.

1.In deze algemene voorwaarden consulten wordt verstaan onder: diëtist: E.S. Binkhorst en de diëtiste(n) die bij de praktijk in loondienst is.

Patiënt: natuurlijk persoon doorverwezen door een (huis-)arts voor dieetadvisering naar een diëtist.

Cliënt: natuurlijk persoon waaraan diëtist voedings-adviezen geeft. Dieetadvisering: advisering op voedingsgebied in opdracht van een (huis-)arts.

Voedingsadvies: advisering op voedingsgebied niet in opdracht van een (huis-)arts maar op verzoek van de cliënt.

2. De patiënt, cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat in een intake-gesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.(het betreffende intake-gesprek is onderdeel van de behandeling en wordt meegerekend in de kosten)

3. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis-)arts kan overleggen.

4. De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de bestede tijd (consulttijd en overige tijd als uitwerktijd, rapportage, berekenen van de voeding, maken van een dag/weekmenu, etc) in eenheden van 15 minuten tegen een door het CTG bepaald uurtarief dieetadvisering.

5. De patiënt of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het moment dat de diëtist een voedingsanamnese afneemt danwel vanaf het eerste consult.

6. Declaraties dieetadvisering worden rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft, tot een maximum van het aantal uren wat door uw verzekering per jaar vergoed wordt. Bij het ontbreken van een contract danwel bij overschrijding van het maximale aantal behandel-uren, dient de patiënt zelf zorg te dragen voor het indienen van de declaratie van de diëtist bij zijn/haar zorgverzekeraar. Het deel dat de zorgverzekeraar niet vergoed, blijft voor rekening van de patiënt.

7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

8. Indien de patiënt of cliënt een gemaakte afspraak niet eerder dan 24 uur voor die afspraak plaatsvindt annuleert, kan de diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen tegen 100% van het tarief van het ingeplande consult.

9. De patiënt of cliënt kan te allen tijde de overeen-komst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

10. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

11. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

 

Betalingsvoorwaarden Simpl. Food, voedings- en dieetadvies.

1. De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie, dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

2. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrage niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere inge-brekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over  het verschuldigde bedrag aan de diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zal de diëtist op die rente aanspraak maken. Indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buiten-gerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €27,00 (alles exclusief omzetbelasting)

5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

6. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

 

Per 01-01-2013 valt de diëtetiek weer onder de basisvergoeding. Basisvergoeding valt onder de eigen bijdrage.