Diëtistenpraktijk Simpl. Food gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Simpl. Food dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist, via het contactformulier op de website, via het intakeformulier of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens


Waarom is dat nodig?
Diëtistenpraktijk Simpl. Food heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden nietgebruikt voor commerciële doeleinden.

Wet gebruik BSN in de zorg
Het gebruik van het BSN in de zorg is geregeld in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren door betrouwbare gegevensuitwisseling. Vanaf 1 juni 2009 is de zorgaanbieder verplicht om het BSN in zijn administratie op te nemen en te gebruiken bij de uitwisseling van gegevens. Wij verzoeken u dan ook om legitimatie mee te nemen naar het eerste consult. Wij voeren onze werkzaamheden uit op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, het Kwaliteitsregister en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Voor alle medewerkers van Diëtisten Midden Nederland geldt bij de beroepsuitoefening een geheimhoudingsplicht en de beroepscode.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Diëtistenpraktijk Simpl. Food bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Diëtistenpraktijk Simpl. Food zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Simpl. Food heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Simpl. Food zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Simpl. Food een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De diëtistenpraktijk waar u de afspraak heeft gemaakt blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@simplfood.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Diëtistenpraktijk Simpl. Food neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer praktijk – 0320 – 23 92 23of via het mailadres praktijk – info@simplfood.nlt.a.v. Mw. P. van Dorp.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Simpl. Food kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemenetelefoonnummer praktijk – 0320 – 23 92 23of via het mailadres praktijk – info@simplfood.nlt.a.v. Mw. P. van Dorp.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.